Användarvillkor | Terms and Conditions
Länstrafiken Norrbotten

For English – see further down the page.

Dessa användarvillkor avser tjänsterna kopplat till Länstrafiken Norrbottens app och Mina sidor. För att få tillgång till tjänsterna krävs registrering av användarkonto. Samtliga resor oavsett försäljningskanal omfattas av Länstrafiken Norrbottens resevillkor som finns på lanstrafikennorrbotten.se/sv/resevillkor

Biljettkategorier i ålder

Biljettens aktiverings- och giltighetstid

Villkor för Länstrafiken Norrbottens vanligaste biljettyper.

Enkel

Aktiveringstid: 180 dagar
Giltighetstid: 1 resa
Aktiverad biljett anses vara förbrukad.

10, 20, 40 resor

Aktiveringstid: 180 dagar
Giltighetstid: 365 dagar 
Aktiverad resa anses vara förbrukad.

Period 30 dagar

Aktiveringstid: 180 dagar
Giltighetstid: 30 dagar

Period Län 30 dagar (med lokaltrafik)

Aktiveringstid: 180 dagar
Giltighetstid: 30 dagar

Validering av biljett

Samtliga biljetter ska valideras/blippas maskinellt i samband med ombordstigning på buss.

Betalningsalternativ i appen

I vår app Länstrafiken Norrbotten kan du välja att betala med Swish, bankkort eller faktura. Du registrerar betalsätten i appen och betalmetoden väljs vid varje köptillfälle.

Ge bort / låna ut biljett

Samtliga biljetter köpta i appen Länstrafiken Norrbotten kan ges bort. Biljetter kan endast ges bort till användare som har ett aktivt konto i samma app. Varje biljett kan bara ges bort en gång och denna åtgärd går ej att ångra. Användaren kan endast ge bort biljetter som inte är aktiverade. Det är varje resenärs egna ansvar att inneha rätt färdbevis för resan.

Periodbiljetter köpta i appen Länstrafiken Norrbotten kan lånas ut. Biljetter kan endast lånas ut till användare som har ett aktivt konto i samma app. Biljetten förblir utlånad till klockan 04:00 nästföljande dag och denna åtgärd går ej att ångra. Användaren kan endast låna ut biljetter som är aktiverade. Varje biljett kan lånas ut upp till fem gånger till upp till fem olika användare under dess giltighetstid. Det är inte tillåtet att låna ut biljetter mot ekonomisk ersättning. Det är varje resenärs egna ansvar att inneha rätt färdbevis för resan och kunna uppvisa det under hela resan.

Ersättning vid försening

Vid en ansökan om förseningsersättning eller reklamation tillämpas lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953) samt EU- förordningen om busspassagerares rättigheter (181/2011). Lagen och förordningen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. 

Ersättningsvillkoren hittar du på lanstrafikennorrbotten.se/forseningsersattning

Avgångstid

Avgångstiderna i appen Länstrafiken Norrbotten är ungefärliga. Prognostider beräknas utifrån bussens position samt andra parametrar och uppdateras kontinuerligt under bussens färd. När prognostid saknas visas endast planerad avgångstid.

Inom regiontrafiken i Norrbotten kan bussen avgå upp till fem minuter före den planerade avgångstiden, med undantag för busstationer, resecentra samt starthållplatser på varje linje. 

Inom lokaltrafiken i Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna och Piteå kan bussen avgå upp till tre minuter före den planerade avgångstiden, med undantag för starthållplatser på varje linje.

Biljettkontroll

Länstrafiken i Norrbotten AB utför regelbundet biljettkontroller, därför måste du som åker med Länstrafikens bussar kunna uppvisa ett giltigt färdbevis under hela resan. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att registrera/aktivera biljetten eller kortet direkt vid ombordstigning. Spara biljetten under hela resan, den är ett bevis på att du har betalat resan. Har du biljetten i appen ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefonen är i sådant skick att maskinell validering kan ske. Biljetten är giltig även vid kortare avbrott i internetuppkopplingen.

Biljettkontroller utförs av Guard Security på uppdrag av Länstrafiken i Norrbotten AB. De flesta kontroller är stickprovskontroller som utförs av uniformerad personal. Syftet med våra kontroller är att förebygga otillåtet åkande och att öka antalet betalande resenärer. Den som vid kontroll saknar giltigt färdbevis eller uppvisar felaktigt eller ogiltigt färdbevis åläggs att utöver ordinarie pris för resan betala en tilläggsavgift på 1 500 kr.

För kunder som vill ha sin tilläggsavgift på avbetalning gör Länstrafiken en kreditupplysning.

Alla som reser på åldersrabatterade biljetter måste vara beredd att kunna legitimera dig. Gäller även dig som åker på gymnasiets skolkort.

Användarkonto

Om du skapar ett konto genom att registrera dig i Länstrafiken i Norrbottens app eller på Mina sidor godkänner du i sin helhet de villkor som framgår i dessa användarvillkor. Vänligen notera att du även måste bekräfta att du tagit del av vår integritetspolicy innan du använder Länstrafiken i Norrbottens app eller Mina sidor.

Tjänsterna tillhandahålls via vår hemsida lanstrafikennorrbotten.se och genom mobila applikationer för iOS och Android som kan laddas ner från olika programvarubutiker. Villkoren är tillämpliga oavsett från vilken plattform tjänsterna tillhandahålls. Med tjänsterna avses de funktioner i appen Länstrafiken Norrbotten och Mina sidor som tillgängliggörs för den som har ett användarkonto.

Tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt för dig i sitt standardutförande.

Avtal om ingående av tjänsterna så som registrering får inte ingås av personer under 18 år utan målsmans godkännande. Ett sådant godkännande kan lämnas genom att målsman kopplar Länstrafiken i Norrbottens app och/eller Mina sidor till ett betalkort eller Swish och i samband med registrering av betalsätt ger sitt godkännande för de köp som genomförs för dig som är minderårig. Tjänsterna får endast användas av dig som är 13 år eller äldre.

Du ansvarar för eventuella trafikavgifter som teleoperatören tar ut för skickande eller mottagande av data och/eller meddelanden vid registrering och vid användande av tjänsterna.

Licens

Länstrafiken i Norrbotten ger dig genom godkännande av användarvillkoren en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar licens att installera och använda Länstrafiken i Norrbottens app Länstrafiken Norrbotten under villkorens giltighetstid på mobila enhet som du äger eller kontrollerar.

Om du inte följer villkoren kan licensen komma att återkallas av Länstrafiken i Norrbotten.

Din rätt att använda Länstrafiken i Norrbottens app förutsätter att du personligen har godkänt våra användarvillkor. Om villkoren mellan dig och Länstrafiken i Norrbotten upphör, upphör din rätt att använda Länstrafiken i Norrbottens app.

Samtliga immateriella rättigheter som exempelvis tekniska lösningar avseende tjänsterna tillhör Länstrafiken i Norrbotten eller tredje part med vilka Länstrafiken i Norrbotten samarbetar. Sådant innehåll avser bland annat text, illustrationer, grafik, logotyper, knappikoner, videos, bilder, databaser, programvara, källkod och dylikt.

Du får endast använda de immateriella rättigheterna inom ramen för tjänsterna. Resenären har således inte rätt att förändra tjänsterna på något sätt, kopiera, anpassa, hyra ut, låna ut, sälja, underlicensiera eller på annat sätt distribuera eller överlåta innehållet i tjänsterna. 

Resevillkor

Övriga resevillkor hittar du på Länstrafiken Norrbottens hemsida https://lanstrafikennorrbotten.se/resevillkor

Biljettsamarbete inom Norrlandslänen

Appen Länstrafiken Norrbotten medger resesökning samt biljettköp med Länstrafiken Jämtland, Din Tur Västernorrland, Länstrafiken Norrbotten, Länstrafiken Västerbotten, Luleå lokaltrafik samt Skellefteå lokaltrafik. Vissa biljetter gäller också för resor med Norrtåg.

I de fallen där resan utförs av andra trafikhuvudmän än Länstrafiken Norrbotten kan andra resevillkor gälla. Villkoren finns tillgängliga på respektive trafikhuvudmans hemsida:

Länstrafiken Jämtland

ltr.se
0771-100 110 (menyval 4)

Din Tur Västernorrland

dintur.se
0771-100 110 (menyval 3)

Länstrafiken Västerbotten

tabussen.nu
0771-100 110 (menyval 2)

Luleå lokaltrafik

llt.lulea.se
0771-99 00 00

Skellefteå lokaltrafik

skebuss.se
0910-72 56 00

Norrtåg

norrtag.se
0771-444 111

---------------------------------------------------------

These terms of use refer to the services connected to Länstrafiken Norrbotten's app and My Pages. Registration of a user account is necessary in order to gain access to these services. All journeys, regardless of sales channel, are governed by Länstrafiken Norrbotten's travel conditions, which can be found at lanstrafikennorrbotten.se/sv/resevillkor

Ticket categories 

Ticket activation and validity

Conditions for ticket activation and validity for Länstrafiken’s most common tickets.

Single ticket

Activation time: 180 days
Validity period: 1 trip
Activated ticket is considered used.

10, 20, 40 trips

Activation time: 180 days
Validity period: 365 days
Activated trip is considered used.

Period 30 days

Activation time: 180 days
Validity period: 30 days

Period County 30 days (with local traffic)

Activation time: 180 days
Validity period: 30 days

Ticket validation

All tickets must be validated upon boarding.

Payment methods in the app

You can pay with Swish, card or invoice in our app Länstrafiken Norrbotten. The payment methods are registered in the app and are selected for each purchase.

Give away / lend tickets

All tickets purchased in the Länstrafiken Norrbotten app can be given away. Tickets can only be given away to users who have an active account in the same app. Each ticket can only be given away once and this action cannot be undone. The user can only give away tickets that are not activated. It is each traveler's own responsibility to hold the correct ticket for the journey.

Period tickets purchased in the Länstrafiken Norrbotten app can be lent out. Tickets can only be lent to users who have an active account in the same app. The ticket remains in the receiving user's possession until 4am the following day and this action cannot be undone. The user can only lend tickets that are activated. Each ticket can be loaned up to 5 times to up to 5 different users during its validity period. It is not allowed to lend out tickets in exchange for financial compensation. It is each traveller's own responsibility to have a correct ticket for the journey and be able to present it throughtout the journey.

Compensation in case of delay

Applications for compensation are governed by the Swedish Public Transport Passenger’s Rights Act (2015:953) and the EU Regulation concerning the rights of passengers in bus and coach transport (181/2011). The Act and the Regulation are based on the length of the line that you are travelling with.

The terms of compensation can be found at lanstrafikennorrbotten.se/forseningsersattning

Departure time

The departure times in the Länstrafiken Norrbotten app are approximate. Estimated departure times are calculated based on the bus's location and other parameters and are continuously updated during the bus's journey. Scheduled departure time is displayed when estimated departure time is missing.

The bus may depart up to 5 minutes prior to the scheduled departure time within regional traffic in Norrbotten, except for bus stations, travel centres (resecentrum) and the first stop on each line.

The bus may depart up to 3 minutes prior to the scheduled departure time within local traffic in Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna and Piteå, except bus stations and the first stop on each line.

Ticket control

Länstrafiken i Norrbotten AB regularly carries out ticket checks, therefore you must be able to present a valid travel document throughout the journey when travelling on Länstrafiken’s buses. It is the traveller's responsibility to purchase the correct ticket for the journey as well as to validate it upon boarding. The ticket must be saved for the whole length of the journey since it serves as evidence of having paid for the journey. In case of app tickets, it is your responsibility to make sure that you have enough battery time, Internet connection and that your mobile device is in a good enough condition to use it for validation. The ticket remains valid even in case of short interruptions in mobile services.

Ticket inspections are carried out by Guard Security on behalf of Länstrafiken i Norrbotten AB. Most ticket inspections are spot-checks that are carried out by uniformed personnel. The purpose of our ticket inspections is to prevent unlawful travelling and increase the number of paying travellers. Those who lack a valid travel document or present a faulty or invalid travel document are issued a surcharge of SEK 1,500 in addition to the regular price of the journey.

Länstrafiken performs a credit check on travellers who apply to pay the surcharge in instalments.

Passengers travelling with tickets other than adult must be able to present a proof of age or other required documentation. This applies to high school ticket holders as well.

User account

Upon creating a user account through registering in Länstrafiken i Norrbotten’s app or in My pages you consent to these Terms and Conditions. Please note that you also need to confirm that you have read out Privacy Policy before using Länstrafiken i Norrbotten’s app or My pages.

The Services are provided through our website lanstrafikennorrbotten.se as well as through mobile applications for iOS and Android devices that can be downloaded from various digital distribution platforms. The Terms and Conditions are valid regardless of which platform was used for download. The Services refer to those functions in the Länstrafiken Norrbotten app and My pages that are made available to those who have a user account.

The Services are provided free of charge in their standard version.

Persons under the age of 18 may not enter into an agreement on the use of the Services, such as registration, without a legal guardian’s approval. Such approval my be submitted by the guardian connecting Länstrafiken i Norrbotten’s app and/or My pages to a bank card or Swish when registering a method of payment and thus approving the purchases made by the minor.

The user is responsible for any fees charged by the mobile operator for sending or receiving the data and/or messages upon registration and when using the Services.

License

Länstrafiken i Norrbotten grants you, by accepting the terms of use, a limited, non-exclusive and non-transferable license to install and use the Länstrafiken i Norrbotten app Länstrafiken Norrbotten during the validity period of the terms on a mobile device that you own or control.

If you do not comply with the conditions, the license may be revoked by Länstrafiken in Norrbotten.

Your right to use Länstrafiken in Norrbotten's app requires that you have personally accepted our terms of use. If the terms between you and Länstrafiken i Norrbotten expire, your right to use the Länstrafiken i Norrbotten app ends.

All intellectual property rights such as technical solutions regarding the services belong to Länstrafiken i Norrbotten or third parties with whom Länstrafiken i Norrbotten cooperates. Such content includes text, illustrations, graphics, logos, button icons, videos, images, databases, software, source code and the like.

You may only use the intellectual property rights within the framework of the services. The traveler thus does not have the right to change the services in any way, copy, adapt, rent, lend, sell, sublicense or otherwise distribute or transfer the content of the services.

Travel conditions

Other travel conditions can be found online on Länstrafiken Norrbotten's website: https://lanstrafikennorrbotten.se/resevillor

Ticket cooperation within Norrland County

The Länstrafiken Norrbotten app allows travel searches and ticket purchases with Länstrafiken Jämtland, Din Tur Västernorrland, Länstrafiken Norrbotten, Länstrafiken Västerbotten, Luleå local traffic and Skellefteå local traffic. Certain tickets are valid onboard Norrtåg train services as well.

Other travel conditions may be applicable in the case of journeys conducted by different transport authorities than Länstrafiken Norrbotten. Travel conditions are available on each respective transport authority’s website:

Länstrafiken Jämtland

ltr.se
0771-100 110 (menu selection 4)

Din Tur Västernorrland

dintur.se
0771-100 110 (menu selection 3)

Länstrafiken Västerbotten

tabussen.nu
0771-100 110 (menu selection 2)

Luleå lokaltrafik

llt.lulea.se
0771-99 00 00

Skellefteå lokaltrafik

skebuss.se
0910-72 56 00

Norrtåg

norrtag.se
0771-444 111