Integritetspolicy | Privacy Policy

For English – see further down the page.

Denna integritetspolicy beskriver Länstrafiken i Norrbotten AB:s (hädanefter Länstrafiken) behandling av personuppgifter och gäller när resenärer/kunder använder Länstrafikens tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Ansvar för personuppgifterna

Länstrafiken med organisationsnummer 556156-2058, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas av personuppgiftslämnare och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Så här samlar Länstrafiken i Norrbotten in personuppgifter

Länstrafiken samlar in personuppgifter som personuppgiftslämnare lämnar till oss när de reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder sig av våra tjänster. Det kan exempelvis ske när:

 • kunder laddar och använder sina busskort
 • registrerar sitt resekort på Länstrafikens webbplats eller i appen Länstrafiken Norrbotten
 • vid förfrågningar eller övrig kontakt med oss via e-post, telefon, sociala plattformar eller besök på vår webbplats lanstrafikennorrbotten.se
 • beställer anropsstyrd trafik
 • vid marknadsföring t ex vid deltagande i tävlingar och kampanjer
 • anmäler rätt till förseningsersättning med mera

Vid anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik administrerar och utför vi beställda resor. Vi utreder händelser och synpunkter från dig som kund och din kommun och redovisar sjukresor till Region Norrbotten.

Länstrafiken kan även få personuppgifter från andra källor än personuppgiftslämnaren. Uppgifterna kan komma från Landstinget och kommunerna i Norrbotten, SPAR eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Dessa uppgifter behandlas

Länstrafiken behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Därför behandlar Länstrafiken i Norrbotten personuppgifter

Personuppgifterna kan användas för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,
 • För att administrera och genomföra ditt köp av biljett i våra olika försäljningskanaler
 • För att hantera och administrera personliga busskort,
 • För att hantera och administrera dina frågor/synpunkter/reklamationer som inkommer via Länstrafikens Kundservice,
 • För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods),
 • För att kontrollera din biljetts giltighet vid t.ex. biljettkontroller,
 • För att utställa eventuell kontrollavgift,
 • För att föra statistik i syfte att utveckla Länstrafikens tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar,
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer,
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om Länstrafikens tjänster,
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras,
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller,
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information,
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online,
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster,
 • För att skicka nyhetsbrev, och
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

Länstrafiken i Norrbottens rätt att behandla personuppgifter

Länstrafiken har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagande mot personuppgiftslämnaren eller om personuppgiftslämnaren har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Länstrafiken kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan vi behöva personuppgiftslämnarens samtycke för att behandla personuppgifterna. När personuppgiftslämnaren lämnar sitt samtycke i dessa fall kommer denne alltid att få klar och tydlig information om vad denne samtycker till.

Dessa har tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter används av Länstrafiken och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Länstrafiken. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Länstrafikens biljetter och övriga tjänster.

Länstrafiken lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s.k. allmänna handlingar som Länstrafiken ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Länstrafiken överför idag inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så skulle bli gällande kommer personuppgifter bara överföras till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparas personuppgifter?

Länstrafiken sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter.

Vad har personuppgiftslämnaren för rättigheter?

Personuppgiftslämnaren har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om personen. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om personuppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta, kan uppgiftslämnaren begära att få dem rättade. Uppgiftslämnaren har också rätt att få sina personuppgifter raderade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Personuppgiftslämnaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till att låta oss använda uppgifterna, om det är förenligt med gällande lagstiftning eller inte omöjliggör att Länstrafiken kan fullfölja sina åtaganden.

Begäran om registerutdrag, information, radering eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Länstrafiken i Norrbotten AB
Att: Dataskyddsombud
Box 183
956 23 ÖVERKALIX

Informationen kommer att skickas till folkbokföringsadressen till den som gör begäran.

Uppgiftslämnaren har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Så skyddas uppgifterna

Länstrafiken värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Länstrafiken har även utsett ett dataskyddsombud.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Länstrafiken gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här i appen samt på webbplatsen. 

-------------------------------------------------------------

This privacy policy describes Länstrafiken i Norrbotten AB’s (hereinafter referred to as Länstrafiken) processing of personal data and applies when travellers/customers use Länstrafiken’s services or are in contact with us in any other way.

Responsible for personal data 

Länstrafiken, organisation number 556156-2058, is the personal data controller for the processing of your personal data and is responsible for processing the data in compliance with applicable laws and regulations.

How Länstrafiken i Norrbotten collects personal data

Länstrafiken collect personal data that the data provider provides to us when traveling with public transport or using our services in other ways. Collection of personal data may happen, for example:

 • When customers are loading or using their travel cards
 • When registering at Länstrafiken’s website or in the app 
 • When in contact with us or making inquiries by e-mail, telephone, social platforms or visiting our website lanstrafikennorrbotten.se
 • When booking on-demand services
 • For marketing e.g., when participating in competitions and campaigns
 • When requesting compensation for delays etc.

We administer and conduct on-demand transport as well as paratransit services. We investigate events and views from you as our customer and the municipalities and report patient transportation to Region Norrbotten.

Länstrafiken may also obtain personal data from sources other than the personal data provider. The data may come from County Council, the municipalities in Norrbotten, SPAR or other public sources for the purpose of being used for e.g., credit information and address updates.

What data is processed?

We process the personal data provided to us. This may be your name, e-mail address, phone number, postal address, date of birth, purchase and travel history, payment information and/or other information that you have provided to us or data that is necessary for us to fulfil our obligations towards you.

Why does Länstrafiken i Norrbotten process personal data?

The personal data can be used for, among other things, the following purposes:

 • To fulfil our commitments to you
 • To provide good service and well-functioning, efficient and simplified services,
 • To administer and complete your ticket purchase in our different sales channels,
 • To manage and administer personal travel cards,
 • To manage and administer your questions/views/complaints received via Länstrafiken’s customer service,
 • To administer lost and found belongings,
 • To check the validity of your ticket at e.g., ticket controls,
 • To issue penalty fees,
 • To keep statistics in order to improve Länstrafiken’s services and thereby make traveling better for as many people as possible,
 • To carry out voluntary market research,
 • For your participation in competitions and promotions,
 • To send SMS notifications or notify you in other ways of any public transport changes or disruptions,
 • To send marketing offers about Länstrafiken’s services,
 • To inform the winners of competitions that have been arranged,
 • To carry out credit checks for credit purchases,
 • To create analyses so that we can provide you with relevant marketing offers and information,
 • To confirm that you are of the legal minimum age to make online purchases,
 • To send you surveys that give you the opportunity to influence our offers and services,
 • To send newsletters, and
 • To prevent misuse or inappropriate use of our services.

Länstrafiken i Norrbotten’s right to process personal data

Länstrafiken has the right to process the personal data that is required for the fulfilment of the commitment to you or if the data provider has given their consent to the processing. Länstrafiken may also need to process personal data due to requirements in laws and regulations.

In some cases, we may need the personal data provider’s consent to process the data. When you give your consent in these cases, you will always receive clear and detailed information about what you are consenting to.

Who has access to the personal data?

Your personal data is used by Länstrafiken and our data processors. We do not disclose personal data with other companies unless it is necessary by law, regulations or upon decisions by authorities or to protect our rights or the rights of third parties.

We never forward, sell or exchange your personal data for marketing purposes to third parties outside Länstrafiken. Data is forwarded to third parties (e.g., transport companies) only if this is required for the provision of public transport, the sales of Länstrafiken’s tickets and other services.

Länstrafiken is subject to the principle of publicity. This means that certain documents are so-called public documents which we must disclose on request. Before disclosure, a confidentiality assessment is carried out in accordance with the Publicity and Confidentiality Act.

Transfer to third countries

Länstrafiken does not currently transfer personal data to countries outside the EU/EEA. If this were to happen, personal data will only be transferred to countries outside the EU/EEA if the country has an adequate level of protection according to the EU or the EU Commission or if this has been specifically stated in connection with you providing your personal data to us.

How long do we store personal data?

Länstrafiken saves personal data as long as it is required for our commitments and according to applicable legislation regarding the preservation of documents and is deleted or anonymised thereafter.

What are your rights as the personal data provider?

You have the right to request information at any time about what personal data we have stored on you (free of charge once a year). The request must be in writing and signed and must contain information such as your name and personal identity number. We need this to ensure that we release the data to the right person.

If the personal data is incomplete, incorrect, or irrelevant, the data provider can request to have it corrected. The data provider also has the right to have the personal data deleted. We cannot delete information that constitutes public documents or when there is a statutory storage requirement, such as accounting regulations, or when there are other legitimate reasons why the information must be saved, such as unpaid debts.

The data provider can at any time withdraw their consent to let us use the data if it is compatible with current legislation or does not prevent Länstrafiken to fulfil its obligations.

Requests for register extracts, information, deletion, or correction of incorrect information can be sent to:

Länstrafiken i Norrbotten AB
Att: Dataskyddsombud
Box 183
956 23 ÖVERKALIX

The information will be sent to the population registration address of the person making the request.

The data provider also has the right to file a complaint with the data inspection authority, which is the supervisory authority for the processing of personal data.

How the data is protected

Länstrafiken is committed to protect your privacy. We are therefore constantly working on taking all appropriate technical and organisational measures that are required in each individual case to protect your personal data and to ensure that the processing takes place in accordance with applicable laws and regulations.

Länstrafiken has also appointed a data protection officer.

Updates of the privacy policy

Länstrafiken makes ongoing changes to this policy. A new version becomes effective when it is made available in our app and on our website.